Bozcaadanın Yunan Mitolojisindeki Yeri, Tenedos Adası ve Tenes’in Hikayesi Nedir?

Tenedos Adasının Tarihi

Bozcaada’nın yunan mitolojisindeki ismi Tenedos’dur. Adanın Tenedos ismine kavuşması ise, Tenes adlı bir kahramanın antik çağda Leukophrys olarak bilinen bu adaya yerleşmesi ve buraya kendi ismini vermesiyle gerçekleşmiştir. Ada, Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilinceye kadar, uzunca bir süre bu isimle anılmıştır. Ada için hala Bozcaada’nın yanında Tenedos ismi sıkça kullanılmaktadır.

Jenny March’ın Klasik Mitler kitabına göre Tenes, denizlerin kralı Poseidon’un oğlu Kyknos’un çocuğudur. Bu yüzden Tenes’in damarlarında, yunan mitolojisindeki büyük karakter Poseidon’un kanı bulunmaktadır. Ama diğer bazı kaynaklara göre Tenes yunan mitolojisindeki bir başka büyük karakter Apollon’un oğludur. Her halükarda Tenes’in soyu asil bir geçmişe dayanmaktadır.

Efsaneye göre Tenes’in üvey annesi kendisine aşık olmuştur. Tenes üvey annesinin aşkına karşılık vermeyince, üvey annesi öfkelenmiş ve Tenes’i kocası Kyknos’a şikayet etmiştir. Üvey anne flüt çalan bir kişinin yalancı tanıklığıyla Tenes’in kendisine sarkıntılık ettiğini kocasına söylemiş ve Tenes’e iftira atmıştır. Kyknos kadının yalanlarına inanmış ve Tenes’i kız kardeşiyle birlikte bir sandığa koyarak denize bırakmıştır (Mitlerde, efsanelerde sıkça karşımıza çıkan, sandığa bırakılan insan hikayesine bir örnek daha). Sandık Leukophrys adasında kıyıya vurmuş ve Tenes ile kız kardeşi buraya yerleşmiştir. Adanın halkı Tenes’i sevmiş ve onu kendilerine kral yapmışlardır. Ayrıca, halkın Tenes’e saygılarından ötürü bu tarihten sonra adanın ismi de Tenedos olarak değiştirilmiştir.

Efsaneye göre Tenes’in babası karısının yaptıklarını öğrenmiştir. Bunun üzerine öfkeye kapılarak, kendisine oğlu aleyhinde yalancı şahitlik eden flütçüyü öldürmüş ve karısını canlı canlı toprağa gömerek oğlunu aramak için yola çıkmıştır. Babası, oğlunun yanına, Tenedos Adası’na varır, fakat, Tenes babasını affetmez ve babasının adaya demirleyen gemisinin palamarlarını balta ile keserek, babasının aynen kendisi gibi denizlerde sürüklenmesine sebep olur.

Kral Tenes’in Sonu

Kral Tenes’in sonu ise pek iyi olmamıştır. Meşhur Truva Savaşında,  Yunan gemileri Tenedos adasına uğramış, Truva ile müttefik olan Tenes ise yunanlıların ilerleyişini durdurmak amacıyla yunan gemilerini taşlamıştır. Yunan ordusundaki muazzam şahsiyet Akhilleus da bu yaptığının karşılığını Tenes’e onun canını alarak ödetmiştir. Akhilleus’i Tenes’i öldürmeden önce yardımcıları uyarmaya  çalışmışlardır. Çünkü, efsaneye göre Tenes Apollon’un oğludur. Akhilleus durdurulmaya çalışılmış ama nafile, bilgi zamanında Akhilleus’e ulaşmamıştır. Tenes’in ölümü Akhilleus’un elinden olmuştır. Bu duruma öfkelenen Apollon ise Akhilleus’in ölümünde  rol oynayacaktır.

Tenedos Adası İle İlgili Çeşitli Bilgiler

Tenedos’ta bulunan eski madalyaların üzerinde, burada tarımın meşhur olduğunu gösteren üzüm salkımı, buğday başakları motifleri ve tarımın efendisi Demeter’in figürleri bulunmaktadır. Yine Tenedos halkının Tenes’e sevgilerinden ötürü,  Tenes’in mabedinde flüt çalınması ve kendisini öldüren Akhilleus’un adının anılması yasaklanmıştır.

Yukarda anlatılan hikayenin farklı kaynaklarda çeşitli versiyonları bulunmaktadır. Tenes mitinin farklı anlatımlarına http://www.theoi.com/Heros/KyknosKolonaios.html adlı adresten ulaşılabilir.

Mitoloji kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

Narsisizm (Özseverlik) Nedir? Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Narsist Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Narsisizm (özseverlik) kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık manasına gelmektedir. Narsistik kişilik bozukluğu ise kişinin kendisine büyük önem atfetmesi ve başkaları tarafından sürekli beğenilme ihtiyacı duyması olarak özetlenebilmektedir. Narsisizm terimi Yunan Mitolojisinde yer alan, sudaki kendi görüntüsüne aşık olan Narcissus mitinden gelmektedir.

Sigmund Freud narsisizmi birincil ve ikincil narsisizm olarak açıklamaktadır. Freud’a göre bir bebeğin doğduğu sırada algılayabildiği tek gerçeklik kendi bedeni ve kendi gereksinimleridir. Bunlar bedensel gereksinimler, sıcaklık ve şefkat gereksinimleridir. Bebekte sen ben ayrımı yoktur, dünya ile birlik durumu söz konusudur. Bebeğin dünyayla ilişkisi ancak bebeğin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kurulmaktadır. Dış dünya ancak onun ihtiyaçlarını karşılayacak yiyecek veya sıcaklık olarak vardır, gerçek veya nesnel olarak algılanan bir birey ya da nesne olarak değil. Freud tarafından bu durum birincil narsisizm olarak adlandırılmaktadır.

Normal gelişmede, birincil narsisizm durumu yavaş yavaş dış gerçeklerin ayırt edilmesiyle dönüşüme uğrar ve çocuğun büyümesiyle birlikte narsisizm azalır. Bebekte sen ben ayrımı gelişir. Bebek önceleri duyuları vasıtasıyla dış gerçekliği algılar, onları kendisinden ayrı nesneler olarak görmeye başlar. Fakat duygusal gelişim daha geç gerçekleşir. Çocuk ancak sekiz dokuz yaşlarından itibaren karşı tarafın varlığını duygusal olarak hissetmeye başlar. Çocuk bu yaşlarından itibaren karşısındaki insanların da gereksinmelerinin kendi gereksinimleri ölçüsünde önemli olduğunu sezmeye başlar.

Freud’a göre birincil narsisizm çocuğun olağan bedensel ve zihinsel gelişmesine uygun normal bir olgudur. Ama büyüyen çocuğun sevgi yetisini geliştirememesi, ya da bunu yitirmesi yüzünden yaşamının sonraki zamanlarında da narsisizm ortaya çıkabilir. Freud bunu da ikincil narsisizm olarak nitelendirmektedir. İkincil narsisizm kişinin sağlıklı ilişkiler kurmasını engellemekte ve ruhsal sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Erich Fromm’a göre ağır ruh hastalıkların hepsinin temelinde narsisizm yatar.

Arno Gruen’e göre çocuklar batı toplumunda beklentiler doğrultusunda davranmak üzere yetiştirilmektedir. Davranışların ardındaki temel dürtü gerçek duygulardan değil, yeterli olamama, geçerli normlara uygun davranamama korkusundan kaynaklanmaktadır. Hatta, sonunda insan kendilerine biçilmiş rolleri doğru oynamaktan ve bunları kusursuzca sergilemekten haz almaya başlar. Narsisizmin özü buradadır, “doğru” tavrı, istenen görüntüyü sunmaktan ötürü kendini sevmek. Böyle insanların normlar aniden değiştiğinde duygularını büyük bir hızla adapte edebilmeleri, söz konusu olanın gerçek duygular olmadığını göstermektedir.

Narsisizmin kaynağının belirlenmesine yönelik olarak Arno Gruen’le benzer bir yaklaşım Engin Geçtan tarafından ortaya konulmaktadır. Engin Geçtan’a göre narsisizm kontrole yöneliktir. Genellikle çocuklukta yaşanılan çaresizliğe tepki olarak doğmuştur. Çocukluk döneminde maruz kaldığı istismarlar sonucu kişi, sürekli gergin bir ruh hali içerisinde bulunmakta ve fiziksel ve insan çevresine hakim olmaya çalışmaktadır. Kişi, yetişmesinde etkili olan insanların taleplerine göre hareket etmiş olması nedeniyle gerçek benliğini yadsıyıp, beklentiler doğrultusunda farklı bir benlik geliştirmeye şartlanmıştır. Bu yüzden kendisine yönelik beklentilere göre değişik kalıplara girmektedir.

Narsisizme örnek olarak gösterilebilecek özellikler aşağıda yer almaktadır:

  • Narsist olaylara kendi penceresinden bakar. Kendi özüne tutulan insanın gözünde tek gerçeklik, kendi düşünce süreçlerinin, duygularının ve gereksinmelerinin gerçekliğidir. Tüm evren kendi bakış açısıyla oluşmaktadır. Böyle bir insan dış dünyayı nesnel olarak, başka bir deyişle kendi başına kendi koşulları içerisinde var olan bir şey olarak algılayamaz. Narsisizm nesnelliğin, aklın ve sevginin karşıt kutbudur. Narsist biri yalnız kendi içinde var olan şeyleri gerçek sayar, dış dünyadaki olayların ona göre hiç bir gerçeklik payı yoktur, bunların yalnız kendisi için yararlı ya da zararlı olup olmadıkları önemlidir.
  • Narsistik kişilik bozukluğuna sahip biri karşısındakini istismar eder. Onu önce yüceltir, sonra aynı şekilde aşağılar. Narsist sömürür, yalan söyler, karşısındaki insanı yok sayar, onu kendi çıkarı doğrultusunda kullanır ve böylece çevresini kontrol etmeye çalışır.
  • Narsist başkalarını anlayamaz ve tatminkar, iki tarafa da yarar sağlayan üretici bir ilişki yaşayamaz.
  • Narsist kendisine karşı çıkılınca, bir itaatsizlik durumunda çok büyük tepki gösterir, dünyası alt üst olur.
  • Narsist kendisini olduğundan daha değerli görür, başarılarını abartır, her konuyu bilir ve kendisini beğenmeyenlerden tiksinir.
  • Narsistin ne yapacağı kestirilemez, davranışları tutarsız, kaprisli ve mantık dışı olabilir.
  • Narsist vicdan azabı ve minnet duygusu hissetmez. Narsistin vaatleri kendisi tarafından kolayca yok varsayılabilir, duygusal bağları sahtedir, kendisine yapılan iyilikler onda bir iz bırakmaz.
  • Narsist başkaları tarafından sürekli beğenilme ihtiyacı duyduğundan hakkettiği ilgiyi bulamayınca (asla yeterli ilgiyi bulamayacaktır) mutsuzluğa düşer, bu yüzden yaşadığı hiç bir ilişki onu tatmin etmez.
  • Narsist ile ruhsal açıdan problemi olan kişiler ilişki yaşayabilirler. Örneğin, narsistle mazoşist eğilimli kişiler birliktelik kurabilir. Birinin itaati diğerinin üstünlüğünü, birinin mazoşizmi diğerinin sadizmini besler.

Yukarıda kısaca bahsedilen özelliklerin bir kısmını taşıyan kimselerle günlük yaşantımızda karşılaşabiliriz. Ayrıca, kendimiz ile ilgili öz eleştiri yaptığımız zaman bu özelliklerin bir kısmının küçük ölçülerde de olsa bizlerde de olduğunu görebiliriz. Bu özelliklerin bir kısmının bir ölçüde bizlerde veya diğer insanlarda görülmesi, insanların hepsinin ruh hastası olarak nitelendirilmesini gerektirmeyeceği gibi, kendimizle ve çevremizle ilgili olarak yapacağımız nesnel değerlendirmelerle olumsuz davranışların düzeltilmesi sağlanabilir.

Kaynaklar:
Thomas Davis, Narcisism, Behind the Mask,
Arno Gruen, Empatinin Yitimi,
Erich Fromm, Sağlıklı Toplum,
Engin Geçtan, Hayat.

İnsan kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , ,

Istanbul Anatolia Beaches – The places where you can go to sea in Istanbul

The places where you can go to sea in Istanbul, Istanbul Anatolia Beaches

istanbul_anatolian_beachesThere are more blue flag beaches every other day in Istanbul Anatolia. Turkey Public Health Department is checking the seawater quality all the time. There are also A and B class places beaches in Istanbul Anatolia There are places in Adalar (Islands), Beykoz, Kadikoy, Sile and Tuzla, where you can swim.

The places you can swim In Adalar (Island): The luckiest place in Istanbul for its swimming opportunities is Adalar. If you want to swim in Kinali, there is in front of Ferry dock. There are also beaches in front of Water Sports Club. Also there is a place to swim close to Ulker Restaurant. Sadikbey Beach is one of the most beautiful beaches close to Water Sports Club. Nakibey Beach in front of Seferoglu Facilities and In front of Buyukada Water Sports Club is the places you can swim.

The places you can swim Beykoz: Su Urunleri Beach is the cleanest beach in the district. Riva Elmasburnu, Riva Beach and Poyraz Beach have B quality seawater.

The places you can swim in Kadikoy: Caddebostan Beach, which is close to Cemil Topuzlu Street, is one of the famous in Kadikoy. Caddebostan Beach, Irmak School Arkasi Beaches and Suadiye Beach in Cetin Emec Avenue are the places you can swim in Kadikoy.

The places you can swim in Sile: Sile is famous for it’s long cost; there are lots beaches you can swim in Sile district. We can count A class quality beaches as Agva Public beach in Camlik District, Imrenli Beach, Akcakese Akkaya Beach, Kabakoz Beach, Uzunkum Beach, Aglayankaya Beach, Bozgaca Beach, Ayazma Beach, Sofular Beach, Alacali Beach, Dogancili Beach, Kurna Beach and Sahilkoy Beach.

You can also go to Tuzla Municipality Beach in Tuzla district.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Istanbul Beaches – The places where you can go to sea in Istanbul Europa

The places where you can go to sea in Istanbul Europa, Istanbul Beaches

istanbul_europa_beachesBlue flag beaches increase everyday in Istanbul Europe. You can swim in Marmara Sea, Black sea and Bosporus; Turkey Public Health Department is checking the seawater, if it is swimmable all the time. Here in Istanbul the purity level are A and some places B, it means you can swim most of the places in Istanbul Europe.

The places you can swim in Arnavutkoy: it’s very on the north of the Istanbul, neighbor with Black Sea. There are three beaches in Duru Karaburun district and close to Otel Onu and dog farm.

The places you can swim in Bakirkoy: Bakirkoy Florys Gunes Beach and in front of Yesilkoy Police Center have the best quality seawater around the district.

The places you can swim in Buyukcekmece: Between Buyukcekmece lake and D100 route, Gurpinar Beach, Albatros Beach, Buyukcekmece Kid Beaches, Municipality Beach and Mimarsinan Beach are the ones you can swim. Kurburgaz Beach close to Buyuk Cekmece Silivri route, Kamiloba District Agar Camp and Celaliye District Municipality Facilities are also the places you can swim.

The beaches you can swim in Catalca: Karacakoy Yalikoy, Evicik, Ormanli Beach, Binkilic Cilingoz Beaches and Karacakoy Cobankule Beach are perfect places to swim on the district.

The places you can swim in Kucukcekmece: Menekse Beach, where Kucukcekmece lake meet with the sea; Cankurtaran tower, Beach Park and in front of docks you can swim.

The places you can swim in Sariyer: East to west in the Black Sea coast the places you can swim are Rumeli Fener Bay, Demircikoy Uzunya, Dalya Beach, Kilyos Beach in Kumkoy district, Gumusdere Beach and Kisikaya Village Beach. If you want to swim in Boshorus, these are the places south to north Emirgan, Tarabya, Rumeli Kavagi Beachesa and Kocatas Beach.

The places you can swim in Silivri: There are lots of beaches in Silivri. These are the ones west to east; in front of Uyumken, Semizkum Basinkent 4 site, Silivri Semizkumlar Cadiryeri distirict, in front of Altinorak Site, Silivri Kumluk district, Bizimkoy-Parkkoy and Selimpasa Baskent Site and Selimpasa Duruman district. Also you can swim at Gumusyaka Municipality Tent place and in front of Canta Albaraklar-Kinali.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Izmır Seferihisar Beaches – The places where you can go to sea in Izmir Seferihisar

The places where you can go to sea in Izmir Seferihisar, Seferihisar Beaches

seferihisar__izmir_beachesIzmir Seferihisar district has the most wonderful beaches in the area. We investigate all the beaches in Seferihisar district just for you.

Izmir Seferihisar district is famous for its Teos camp and Teas Beach. It also has nice picnic places. Kucuk Akkum Beach has a beautiful beach where blue and green make love to each other. Euphoria Aegean Resort Otel has a nice beach, which is close to Sigacik marina.

Akarca Beach is very long a nice beach in the district next to Teos Antic harbor, which doesn’t have sufficient facilities. There is a Municipality Beach in Gunneskoy Mavi Teos Site.

When we go to south, we will find Zumrutevler Site Beach and Baskent Site. There are solitude beaches between Kusadasi and Seferihisar.  For example Haritacilar site, Orsan Site, Ozlem Beache houses, Doganbey Sakiz Agaci, Havacilar Site and Urkmez heath center are the most famous places to enjoy the sea.

Couple beaches we mentioned above are not free of charge. We would like adding couple more options as Iz-tir Site Beach, Bango and Mali Beach Club.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Hatay Beaches – The places where you can go to sea in Hatay

The places where you can go to sea in Hatay, Hatay Beaches

hatay_beachesWe are going to investigate the beaches in Arsuz, Dortyol, Sikenderun, Samandag etc.

Arsuz Karaagac Beach is the one closest the city center. When we go south, there are places in front of Yaliken Site in Buyukdere village. There is Gulcihan Public Beach and Kiyikent Beach, if you decide to go further south. There are also alternative places such as TCDD, Maliye and Ozel Idare Camp, Gumuskent Site, Arsuz Otel, Publi Beach, Palm Beach and Rhossus Beach.

Hatay Dortyol Beaches are the on of the beautiful beaches, also there are places north to MMK Metalurji Harbor. There are more places you can’t resist to go such as in front of OG-ME IS Yazlik Site, Dorttas Site, Dortyol Yesilkoy Izci Camp, Yeniyurt Public Beach and Secil Holiday Site. If you go north to Sari Su district, Erzin Burnaz Beach is the beach you have to go. Payas Beach is south to Dortyol, may get your attention with its clean seawater.

Hatay Samandag Beaches have the most beautiful sands in Hatay. It has a long coast, which also has Altinkoy-Meydan Vocation villages in Samandag village, Cevlik Vocation village in Municipality beach and till to harbor (Akdeniz Casino).

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Mersin Anamur Beaches – The places where you can go to sea in Mersin Anamur

The places where you can go to sea in Mersin Anamur, Anamur Beaches

mersin_anamur_beachesAnamur Public Beach, Pullu, Altinkum and Bozyazi are the couple the famous beaches in Anamur. It goes to till Dragon stream with pure seawater, cafeteria, baths and clothing booths. There are also more places in Anamur. Mavi Ay Beach, Ogretmen Evi (Teacher House), Unluselek Hotel Comlex, Oda, Yakamoz, Biz Bize Beach, Military Camp are the couple place, where you can go for a swim in Anamur.

There are place to swim in Pulllu Public Beach close to Pullu Orman Isletmeleri and close to Mamur castle in Bozdogan. When you go further, there is Public Beach in Bozyazi district. Altinkum Beach also gets lots of tourist in the area.

If you go east from the center, you will find Oren Municipality Public Beach. It has gravel sand with insufficient facilities, but with clean seawater most people are going to the beach.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Mersin Beaches – The places where you can go to sea in Mersin

The places where you can go to sea in Mersin, Mersin Beaches

mersin_beachesWe search the beaches in Mersin just for you. Here is the article for you.

Mersin gets lots of tourists with its blue flag beaches and undiscovered beaches. Especially local tourists are going to beaches in Mersin. You still are asking, ok where do I go now?

Silifke district has the best beaches with its blue flag. Tasucu and Susanoglu Public Beaches are the most visited in Silifke district. There are lots osolitude beaches in Anamur district with its wide coast. Tomuk Beach and Kizkalasi has nice beaches also visited by people.

Of course these are not just the places to swim. Beyazkum Beach in Tarsun district, Municipality Pubic Beach and Soguksu Beach in Aydincik district and Kazanli Resting Complex may get your interests with its clothing booth and bath.

Municipality Public Beach in Mezitli, which is close to city center, Davultepe Gumuskum Orman Isletmesi Beach and Tece Beach with its kamping opportunities are the couple famous beaches in Mersin. Bungalow rooms and Mezitli Soli Tourist complexes are provide you nice vocation with its wonderful beaches.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Artvin Beaches – The places where you can go to sea in Artvin

The places where you can go to sea in Artvin, Artvin Beaches

artvin_beachesreaYou come to Artvin for its green and peace and wondered if any beaches even in here. Yes, there are lovely beaches such as Hopa Kopmus Beach; Arhavi Kiyicik Beach in Artvin, here is the article for you.

The local people in Artvin, who lives in coast, go to sea to cool off. But where are those people going for swimming?

Kopmus Beach has a wonderful wide gravel beach in Hopa, which has a very easy location. Kopmus Public Beach has nice services such as bath, WC, clothing booth, cafeteria and lifeguards on specific hours. You will love to watch the sunset and you will definitely have a campfire at night. There are more places to go swim east to Kemalpasa district.

Kiyicik Beach is one of the best beach in the area with it clean, beautiful and most important free beach.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler:

Rize Beaches – The places where you can go to sea in Rize

The places where you can go to sea in Rize, Rize Beaches

rize_beachesAlipasa, Saraykoy, Limankoy, Iyidere, Cayeli, Pazar are some of the districts, you will love to go to swim. Here you go, the beaches in Rize.

There are lots of beaches in Rize, where has a long beautiful coast. But most of the beaches don’t have any facilities in Rize. Because of that it’s better to chose the crowd beaches in the districts.

Bozukale Beach is the closest one to Rize center on Gundogdu route. Cifetekavak Beach and Alipasa Beach before the Dedeman Hotel is have nice sandy beaches, which you will absolutely love.

Saklibahce Family Beach on Cayeli route, Limankoy Family Beach with sunbeds and umbrellas, Cayeli Public Beach in Cayeli are the some popular beaches in Rize.

Sivrikale Village Public beach or Hamidiye Beaches are the one of the beautiful beaches in Pazar district. Karaoglu Beach is around Yeniyol in Ardesen district. Yenikoy Beach in Findikli district, Isikli Beach in Cirakli district, Senyutta Oce Beach and Kiyicik Beach are the beaches get lots of tourist in the area.

Yalikoy Beach has pure seawater with nice sandy beach in Iyidere district. If you want, you can also go to Saraykoy Beach and Ladies Beach in Rize.

Beaches kategorisine gönderildi Etiketler: